Nieuws

 • Vertrouwenspersoon verplicht in 2021?

  De nieuwe wet is inmiddels ingediend door de 2e kamer.  Wilt u echt o...

  Lees meer
 • Week tegen Pesten 21 t/m 25 september

  21 t/m 25 September start op de scholen het Thema

  Lees meer
Meer nieuws

Achtergrondinformatie extern vertrouwenspersoon

 

 •   Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?

  Er is geen wettelijke verplichting om binnen een organisatie een vertrouwenspersoon aan te stellen.

  Wel is de inspectie SZW duidelijk. Bedrijven dienen te beschikken over een gecertificeerde vertrouwenspersoon in het kader van het beleid om PSA (psychosociale arbeidsbelasting) te voorkomen en aan te pakken. 

 •   Waarom dan wel een vertrouwenspersoon aanstellen?

  In de arbeidsomstandighedenwet, artikel 3, lid 2 is de verplichting opgenomen om als werkgever in het arbeidsomstandighedenzorg te  dragen voor beleid dat gericht is op de norm: het voorkomen van ongewenste omgangsvormen zoals: agressie en geweld, (seksuele intimidatie), discriminatie en pesten.

  Het doel is om te zorgen voor een veilige werkomgeving en gewenste omgangsvormen zodat stressfactoren worden beperkt en uitval wordt voorkomen. Werkdruk is onderdeel van artikel 3, lid 2, en door het instellen en uitdragen van beleid gericht op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen zal vaak werkdruk worden voorkomen.

  Met de aanstelling van de vertrouwenspersoon kiest u voor een onafhankelijke, veilige en discrete partner voor zowel u als uw medewerkers. 

   

 •   Hoe kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon reputatieschade voorkomen?

  De werkgever heeft de vrijheid om beleid gericht op het voorkomen van Psychosociale arbeidsbelasting op eigen wijze in te vullen. Denk aan: opstellen beleid omtrent integriteit, een gedragscode, voorlichting en training aan werknemers, aanwezigheid klachtenregeling, aanstellen vertrouwenspersoon etc.

  Bij schending van de norm en het onvoldoende invulling geven aan de eisen die de wetgever heeft gesteld is de werkgever aansprakelijk. Wanneer een werknemer wordt geïntimideerd kan hij de werkgever hierop aanspreken op grond van: goed werkgeverschap, de zorgverplichting, en ongelijke behandeling. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters vaak werkgevers in het ongelijk stellen wanneer binnen de organisatie geen vertrouwenspersoon is aangesteld. De schade aan de reputatie van de organisatie kan dus worden voorkomen door beleid te voeren en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen.  

 •   Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

  Organisaties zijn op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de medewerkers te beschermen door het voorkomen en beperken van PSA en dus ongewenst gedrag.

  De Arbowet kent onderstaande doelvoorschriften.
  Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden;
  Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en beperken.

  In het Arbobesluit zijn de volgende voorschriften relevant:
  Afdeling 4 PSA, Artikel 2.15 lid 1 Indien medewerkers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting stelt de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken;
  Afdeling 4 PSA, Artikel 2.15 lid 2 Indien medewerkers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting, dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven.

 •   Heeft de ondernemingsraad een stem?

  De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht (WOR, artikel 27, lid 1) bij het aanstellen van de vertrouwenspersoon, denk aan het recht op informatie en advies tot het verkrijgen van de instemming. De ondernemingsraad heeft als stem van de medewerkers instemmingsrecht in de keuze te kiezen voor een intern of externe vertrouwenspersoon.

 •   Wat is ongewenst gedrag?

  Ongewenst gedrag betreft gedragingen of uitingen van een groep of individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Het betreft voorvallen waarbij een medewerker psychisch, verbaal of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die verband houden met het verrichten van arbeid.

 •   Aanstellen vertrouwenspersoon intern of extern?

  Organisaties kunnen  in overleg met de ondernemingsraad kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

  Het voordeel van interne aanstelling is dat hij of zij de bedrijfscultuur goed kent en vaak vertrouwen geniet in de organisatie. Een interne vertrouwenspersoon kan vaak lastig zijn reguliere taken combineren met de rol van vertrouwenspersoon. Het is dan ook niet verstandig om een medewerker met personele of hiërarchische verantwoordelijkheid aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan leiden tot conflicten tussen beide rollen en dat kan tot gevolg hebben dat de onafhankelijkheid naar de melder niet meer geborgd is. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief omdat hij geen binding heeft met het bedrijf. Ook heeft een externe vertrouwenspersoon veel ervaring en kennis door specialisatie waardoor hij deskundig is op dit vakgebied. Ook voor kleine(re) organisatie is het inhuren van een vertrouwenspersoon een goede optie om juist onpartijdigheid en onafhankelijkheid te garanderen.

 •   Wat levert een extern gecertificeerd vertrouwenspersoon op?

  Een extern gecertificeerd (CRP) vertrouwenspersoon kijkt met een nieuwe open blik naar uw organisatie werkt onafhankelijk met de nieuwste inzichten en is aangesloten bij de LVV, volgt intervisie en jaarlijks bijgeschoold.

 •   Wat zijn de specifieke taken van de vertrouwenspersoon?

  De drie kerntaken van de vertrouwenspersoon zijn:
  Opvangen en begeleiden van medewerkers en particulieren die last hebben van seksuele intimidatie, pesten, agressie of geweld of discriminatie.
  Voorlichten/informeren van medewerkers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.
  Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over knelpunten in het beleid.

  Dat betekent:
  Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
  Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  Het (anoniem) registreren van gevallen van ongewenst gedrag
  Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

 •   Kan een vertrouwenspersoon aangesteld worden voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit?

  Een vertrouwenspersoon kan voor beide domeinen worden aangesteld.  Het kan de voorkeur hebben een aparte vertrouwenspersoon integriteit aan te stellen in het kader van integriteitsbeleid waar specifieke juridische kennis is vereist en speciale klokkenluidersregelingen van toepassing zijn. 

 •   Kan VP4YOU doorverwijzen indien de melder dat wil?

  VP4YOU werkt samen met een netwerk van verwijzers (onder algemeen meer informatie!)  waardoor voor de melder de best passende verwijzing kan plaats vinden.

   

 

Nieuws

 • Vertrouwenspersoon verplicht in 2021?

  De nieuwe wet is inmiddels ingediend door de 2e kamer.  Wilt u echt o...

  Lees meer
 • Week tegen Pesten 21 t/m 25 september

  21 t/m 25 September start op de scholen het Thema

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

VP4YOU
Zilverschoon 3
9207 KB Drachten

06-33080693
 • Werkgevers

  Werkgevers

  Door het inschakelen van een vertrouwenspersoon geeft u een belangrijk signaal af over wat u wel en niet accepteert

  Lees meer
 • Werknemer

  Werknemer

  Wil je iets in vertrouwen vertellen?, Wil je je verhaal kwijt?, heb je advies nodig? Of ben je ontevreden en heb je een klacht

  Lees meer