Nieuws

 • Vertrouwenspersoon verplicht in 2021?

  De nieuwe wet is inmiddels ingediend door de 2e kamer.  Wilt u echt o...

  Lees meer
 • Week tegen Pesten 21 t/m 25 september

  21 t/m 25 September start op de scholen het Thema

  Lees meer
Meer nieuws

Vertrouwenspersoon Werkgevers

Benieuwd wat VP4YOU voor uw bedrijf in Sociale Veiligheid en in het voorkomen en reduceren van Verzuim kan betekenen?


Hieronder vind u informatie over de diensten die VP4YOU verleend aan organisaties. 
Andere dienstverlening nodig of meer weten?, bel gerust voor uw vraag naar 06-33080693!

 •   Werkgever, Sociale Veiligheid en het voorkomen en reduceren van Verzuim

  Samen met VP4YOU werkt u aan een sociaal veilige werkomgeving. Medewerkers voelen zich gesteund door het aanbieden van een “luisterend oor” , zijn alert op ongewenste omgangsvormen en integriteit, dus ook eerder bereid een collega aan te spreken op (gewenst) gedrag. 

  Verzuim voorkomen door de vertrouwenspersoon hoe werkt dat? 

  Niet iedereen gaat altijd met plezier naar het werk. Daalt de productiviteit?, stijgt uw verzuim? Wilt u grip op de onderstroom? Door het vroegtijdig inschakelen van de vertrouwenspersoon met kennis van zaken geeft u medewerkers gelegenheid vertrouwelijk het gesprek aan te gaan. De vertrouwenpersoon activeert medewerkers om zelf na te denken en te kiezen voor oplossingen en vervolgstappen wanneer er sprake is van Pesten, roddelen, (seksuele) intimidatie etc. zo voorkomt u vroegtijdige escalatie, bent u ziekteverzuim voor en voorkomt u formele klachten. 

  De vertrouwenspersoon draagt in uw bedrijf bij aan een goede sfeer en prettig en veilig werkklimaat. 

  Met de aanpak van VP4YOU is uw beleid, de opvang en de aanpak van ongewenste omgangsvormen en integriteit geborgd. 

   

 •   Voorlichting en Workshops (incl. interactieve training)

  Inzicht start door voorlichting over sociale veiligheid. Onderwerpen uitlichten en toelichten met aanbeveling hoe het anders kan zetten aan tot (na) denken en hiermee start ander gedrag in een organisatie gericht op het werken aan een veilige werkomgeving, de gewenste cultuur en het voorkomen van ongewenst gedrag. Met voorlichting en een interactieve workshop raken medewerkers betrokken en dragen bij aan een sociaal veilig werkklimaat.

    Sociale Veiligheid en Het werk van de (externe) vertrouwenspersoon (deze voorlichting is kosteloos!)
    Inrichten, uitrol, implementeren en borgen Beleid

    Inzet vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen of Integriteit

    Pesten

    (seksuele) intimidatie

    Discriminatie

    Agressie en geweld

    Rouw en Verlies

    Arbeidsconflict

    Reorganisatie

    Ondernemingsraad

    Team Coaching

    Individuele coaching

 •   Inzet van extern vertrouwenspersoon

  Organisaties zijn op grond van de Arbowetgeving verplicht beleid te voeren dat erop gericht is de medewerkers te beschermen door het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (dus ongewenst gedrag). Door het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon als onderdeel van het beleid voelt dit voor medewerkers het veiligst en werkt de organisatie preventief aan:

    Eerste opvang, hulp en advies aan melders
    Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op ongewenste omgangsvormen

    Bewaken van een juist verloop van de afhandeling van de klachten en gemaakte afspraken

    Indien gewenst zorg dragen voor doorverwijzing naar hulpverleners en diensten

    Verlenen van nazorg aan de melder

    Bijdragen aan de ontwikkeling, uitrollen en borgen van het beleid ongewenste omgangsvormen/integriteit

    Verzorgen van voorlichting en geven van informatie (ook aan de OR)

    Een workshop op maat gemaakt voor uw organisatie

    Intermediair zijn voor de interne vertrouwenspersoon en management

    Jaarlijks het aanleveren van rapportage voor het jaarverslag

   

  Kortom zowel medewerkers als de werkgever kiest voor onafhankelijkheid en daarmee toegevoegde waarde voor een sociaal veilige werkomgeving. 

 •   Beleid

  Het opstellen en uitwerken van beleid. Beleid gericht op uw organisatie, gericht op sociale veiligheid en ingericht op een cultuur in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen (seksuele) intimidatie, pesten, onheuse bejegening en discriminatie. 

 •   Inzet extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of integriteit?

  Een externe vertrouwenspersoon kan voor beide domeinen worden aangesteld.  Het kan de voorkeur hebben een aparte vertrouwenspersoon integriteit aan te stellen in het kader van integriteitsbeleid waar specifieke juridische kennis is vereist en speciale klokkenluidersregelingen van toepassing zijn.

  De vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen heeft de focus op de domeinen: pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.

  De vertrouwenspersoon Integriteit heeft de focus op belangenverstrengeling, misleiding, fraude, machtsmisbruik en corruptie waarbij van belang is het voorkomen van schade die de reputatie van de organisatie kan schaden.  

 •   Pesten

  Pesten is het systematisch vernederend, intimiderend of vijandig gedrag, gericht op steeds dezelfde persoon die zich daartegen niet kan of wil verweren. Discriminatie kan gezien worden als een vorm van pesten. Niet alleen collega’s, maar ook leidinggevenden en klanten kunnen zich schuldig maken aan pesten. Het gevoel van eigenwaarde van medewerkers die gepest worden, wordt aangetast. Pesten kan leiden tot stress en daarmee gezondheidsklachten en uitval.

 •   (Seksuele) intimidatie

  Onder seksuele intimidatie vallen allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst én eenzijdig wordt opgelegd. Denk hierbij aan directe verzoeken, indirecte toespelingen, aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen, al dan niet via social media. Het al of niet voldoen aan seksueel getinte verzoeken of toenaderingspogingen kan worden gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van de mens raken. Seksuele intimidatie kan plaatsvinden tussen collega’s onderling of door leidinggevenden. Centraal staat de beleving van diegene die geïntimideerd word. Essentieel is bij seksuele intimidatie hoe het gedrag ervaren wordt, dus niet hoe het gedrag is bedoeld.

 •   Discriminatie

  Bij discriminatie wordt onderscheid gemaakt op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, of op grond van andere hoedanigheden zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond is aan te wijzen.

 •   Agressie en geweld

  Onder ‘ongewenst gedrag’ valt het ook het thema ‘agressie en geweld’ voor zover het zich voordoet tussen medewerkers onderling.

  Het betreft voorvallen waarbij een medewerker psychisch, verbaal of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Intimidatie is een vorm van agressie waarbij sprake is van psychische druk, soms in combinatie met het misbruik maken van een formele of informele positie. Ook in de spreekkamer kan ongewenst gedrag zich voordoen tussen bijvoorbeeld cliënt, patiënt en hulpverlener.

 •   Rouw en Verlies

  Ook bij een reorganisatie, een arbeidsconflict of re-integratie naar ander of aangepast werk is rouw een belangrijke factor om niet uit het oog te verliezen. Rouwen om het verlies van werk, het aanvaarden ander werk, het vertrekken van collega’s, het zijn ingrijpende gebeurtenissen. Ieder traject vraagt zijn specifieke aanpak in ondersteuning. VP4YOU biedt maatwerk ondersteuning en passende begeleiding.

 •   Arbeidsconflict en voorkomen van verzuim

  Een arbeidsconflict is regelmatig reden tot verzuim. Onderzoek* toont aan dat ongeveer 70 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een arbeidsconflict op het werk. Bij een arbeidsconflict wordt vaak door de werknemer een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. De werknemer wil zijn verhaal kwijt en zoekt het luisterend oor. VP4YOU biedt maatwerk ondersteuning door afspraken te maken met leidinggevenden over wat wel en niet kan in de ondersteuning aan medewerkers en helpt de medewerkers in het scheiden van feiten en emoties waardoor weer nieuwe inzichten ontstaan. Zo voorkomt uw verzuim en verzuim kost gemiddeld 250,00 per dag!

  *(bron Arbo portaal).

 •   Reorganisatie en voorkomen van verzuim

  Bij reorganisatie kan VP4YOU ondersteunen in het proces van verandering, het is voor een organisatie van groot belang om in het proces van verandering ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Medewerkers voelen zich in een periode van reorganisatie vaak onzeker, onrustig en twijfelen aan baanzekerheid wat stress veroorzaakt. Door vooraf samen afspraken te maken over de mogelijkheden en taken van de vertrouwenspersoon over opvang, begeleiding en advies voor medewerkers en leidinggevenden kan uitval en verzuim worden voorkomen. 

   

 •   Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging

  VP4YOU heeft voor ondernemingsraden een maatwerk workshop ontwikkeld. OR leden vangen vaak de 1e signalen op binnen de organisatie over ongewenst gedrag. Deze signalen kunnen zij bespreken met de bestuurder(s) en adviseren over te nemen maatregelen in het voorkomen van ongewenst gedrag. Na het volgen van de workshop is de ondernemingsraad of PVT toegerust met elementen van belang in het geven van advies over het in te voeren beleid. Immers een organisatie mag beleid niet invoeren zonder instemming (artikel 27,lid 1) van de Wet op de ondernemingsraden.

 •   Team coaching

  Als onafhankelijk en oordeelvrije vertrouwenspersoon kan VP4YOU een belangrijke rol spelen wanneer een situatie vraagt om een integrale aanpak. Alleen al bijvoorbeeld het gesprek tussen partijen en of een team wanneer de situatie nog niet dusdanig is geëscaleerd dat mediaton van toepassing is kan al inzicht bieden. 

  Het gaat dus om "duidelijk" probleem of een onduidelijk probleem in de "onderstroom" wat speelt en moet worden opgelost.

  Na de vrijblijvende kennismaking en inzicht in uw situatie die speelt en waar u in een oplossing in wilt komt VP4YOU met een maatwerk aanpak. Passend bij uw cultuur en organisatie!

  Geen standaard aanpak maar een aanpak die een duurzame oplossing gaat bieden!

   

 •   Individuele (persoonlijke) coaching

  Persoonlijke coaching stimuleert het zelfbewust handelen en richt zich op verbetering van resultaat en gedrag van de individuele medewerker. De opbrengst is dat de medewerker inzicht heeft in het effect van eigen handelen, leert zelfreflectie toe te passen, de persoonlijke vaardigheden leert te versterken, waardoor de medewerker meer vertrouwen gaat ontwikkelen in eigen capaciteiten en een toename ontdekt van persoonlijk effectiviteit.

 •   Pre-medation voorkomt het conflict

  Met pre-mediation worden onderwerpen besproken die tussen mensen moeilijk en gevoelig zijn. Door de inzet van VP4YOU als neutrale derde voorkom je dat de situatie uit de hand loopt. Door simpelweg met elkaar in gesprek te gaan worden moeilijke en gevoelige onderwerpen besproken en kunnen we tot de juiste oplossingsrichting komen.

  Hoe werkt het? 
  Op een neutrale plek in een veilige open sfeer worden in onderling overleg de onderwerpen gekozen die besproken gaan worden. De visies, de belangen, de verwachting, de behoefte en wensen worden gedeeld. Het doel hiervan is om tijdens het gesprek samen afspraken te maken waardoor er weer verbinding tussen mensen ontstaat.  

 

Nieuws

 • Vertrouwenspersoon verplicht in 2021?

  De nieuwe wet is inmiddels ingediend door de 2e kamer.  Wilt u echt o...

  Lees meer
 • Week tegen Pesten 21 t/m 25 september

  21 t/m 25 September start op de scholen het Thema

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

VP4YOU
Zilverschoon 3
9207 KB Drachten

06-33080693
 • Werknemer

  Werknemer

  Wil je iets in vertrouwen vertellen?, Wil je je verhaal kwijt?, heb je advies nodig? Of ben je ontevreden en heb je een klacht

  Lees meer
 • Veel gestelde vragen

  Veel gestelde vragen

  Achtergrondinformatie extern vertrouwenspersoon

  Lees meer